Databeskyttelse

GENERELT
1.1 Denne Privatlivspolitik (”Politik”) er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig, enten som kunde- eller bidragyderforhold eller som bruger af vores tjenester, herunder ved færden på vores hjemmeside. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne Politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På https://idethandling.com vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.

DATAANSVARLIG
2.1 Den dataansvarlige virksomhed for behandling af dine personoplysninger er:

ideThandling
Birkevang 20a
3500 Værløse
bjornnygaard@idethandling.com

Tlf 2225 9409
CVR: 26697697
(Herefter ”virksomheden”)

2.2 Den overordnede retlige ramme for vores behandling af personlige oplysninger er Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med Behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering. I tillæg hertil kommer den lov, som måtte blive vedtaget på baggrund af forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger fremsat den 25. oktober 2017.

2.3 Alle spørgsmål vedrørende nærværende politik, behandlingen af dine oplysninger samt mistanke om manglende overholdelse skal i første omgang rettes til:

Bjørn Nygaard
Ejer og leder
bjornnygaard@idethandling.com

DEFINITIONER
3.1 Nedenfor følger definitioner af visse af de væsentligste persondataretlige begreber:

Personoplysninger:
Enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige alle oplysninger, som direkte eller indirekte, alene eller i kombination, kan identificere en bestemt fysisk person.

Dataansvarlig:
Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller et andet organ, der alene eller sammen med andre afgør til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages Behandling af Personoplysninger.

Databehandler:
Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller et andet organ, der behandler personoplysninger på den dataansvarliges vegne.

Behandling:
Enhver aktivitet eller række af aktiviteter som involverer brug af personoplysninger, fx indsamling, registrering, systematisering, ændring af, søgning i, sammenstilling, overladelse eller videregivelse til personer, myndigheder, selskaber m.v. uden for Virksomheden.

Særlige Kategorier af Personoplysninger:

Oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, genetiske data, helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering samt oplysninger i form af biometriske data, såfremt biometriske data behandles med det formål entydigt at identificere en fysisk person (følsomme oplysninger).

Persondataforordningen:
Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering.

Databeskyttelsesloven:
Den lov, som måtte blive vedtaget på baggrund af forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven) fremsat den 25. oktober 2017.

FORMÅL MED BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER
4.1 Afhængig af om du er kunde eller samarbejdspartner mm. eller måske blot bruger af vores hjemmeside, er vi forpligtede til at behandle dine personoplysninger i et sådant omfang, at vi dels kan give dig de ydelser, du efterspørger. Det kan også være ved i forbindelse med vores markedsføring over for dig eller du på anden måde deler personoplysninger med os.

DE PERSONOPLYSNINGER, SOM VI BEHANDLER OM DIG
5.1 Disse oplysninger indsamler vi direkte fra dig:

5.1.1 Når du er kunde, kursusdeltager eller samarbejdspartner hos os, indsamler vi alle eller nogle af de følgende almindelige personoplysninger fra dig: Stilling, arbejdsområde, arbejdstelefon, e-mailadresse, navn, arbejdsadresse, CV og ansættelsesdato, og i nogle tilfælde bankregistrerings- og kontonummer.

5.1.2 Vi indsamler ingen Særlige Kategorier af Personoplysninger (følsomme oplysninger).

COOKIES
6.1 På vores hjemmeside gøres der brug af ”cookies” til at styre login samt til at indsamle webstatistik. En cookie er en lille tekstfil, der sendes fra vores server til din browser og lagres på din computers harddisk eller dit mobile device. Cookies er ensbetydende med, at du mere effektivt og nemmere kan bruge hjemmesiden. Vi behandler ikke information om brugeradfærd, som indsamles via cookies på en måde, der kan forbinde brugeradfærden med bestemte personer. Du kan indstille din browser til at informere dig, når du modtager en cookie således, at du altid har mulighed for at tage stilling til, om du vil acceptere den. Du kan også vælge helt at slå funktionen fra. Hvis du gør det, så vil hjemmesiden dog ikke fungere helt så godt. Cookierne indeholder ikke Personoplysninger såsom oplysninger om din e-mailadresse, dit bruger-id eller andre personlige oplysninger.

Læs om hvilke typer cookies og hvilke specifikke cookies, hjemmesiden gør brug af nederst på siden.

SÅDAN BEHANDLER VI DINE PERSONOPLYSNINGER
7.1 Helt konkret bruger vi dine personoplysninger til flere forskellige formål afhængig af, om du er kunde eller samarbejdspartner hos os, eller om du blot er bruger af vores hjemmeside.

7.1.1 Er du kunde hos os, anvender vi dine personoplysninger til at kunne håndtere administration af kundeforholdet til dig; kunne sende dig markedsføringsmateriale, såfremt dette ligeledes er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende markedsføringslov.

7.1.2 Er du kursusdeltager hos os, anvender vi dine personoplysninger til at tilbyde og administrere kurser; oprette og administrere din profil som kursusdeltager; kunne kommunikere med dig og koordinere internt.

7.1.3 Er du alene bruger af vores hjemmeside registrer vi ikke dine personoplysninger.

7.1.4 Er du samarbejdspartner registrer vi dine kontaktoplysninger for at kunne tage kontakt i forbindelse med samarbejdet.

7.1.5 Er du deltager i en af vores opgaver anvender vi eventuelt og kun med dit samtykke dine personoplysninger i form af fotos til at illustrere aktiviteten ved hjælp af situationsbilleder på vores hjemmeside.

HVORFOR HAR VI LOV TIL AT BEHANDLE OPLYSNINGER OM DIG (BEHANDLINGSGRUNDLAG)?
8.1 Når du bliver kunde hos os eller indgår anden form for aftale med os, så behandler vi dine almindelige personoplysninger til netop det pågældende formål. Vi kan også behandle dine almindelige personoplysninger, hvis du fx har en forespørgsel eller lignende, som går forud for din beslutning om at indgå en aftale med os. Det juridiske grundlag for behandling af dine personoplysninger er persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig eller for, at vi kan håndtere forespørgsler og lignende forud for din eventuelle indgåelse af en aftale med os.

8.2 Vi har også mulighed for at behandle dine almindelige personoplysninger, fordi vi har en legitim interesse i at behandle oplysningerne om dig, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (f), medmindre din ret til at opnå beskyttelse af dine egne almindelige personoplysninger går forud for vores legitime interesse i at behandle dine oplysninger.

8.2.1 Vi har en legitim interesse i at behandle dine personoplysninger (dit navn og din e-mail adresse) for at kunne sende dig relevante nyheder i overensstemmelse med den til enhver tid gældende markedsføringslov. Vi sender kun nyheder efter aftale med dig.

8.3 I visse tilfælde er vi også retligt forpligtet til at behandle personoplysninger om dig. Det kan fx være til brug for dokumentation af transaktionsspor og lignende i medfør af reglerne i bogføringsloven. Vi skal blandt andet gemme regnskabsmateriale i fem år fra afslutningen af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører.

DELING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
9.1 Vi deler ikke dine personoplysninger med nedenstående undtagelse.

9.2 I tillæg til ovenstående så deler vi dine oplysninger i det omfang, vi er forpligtede hertil, fx som følge af krav om indrapportering til offentlige myndigheder som fx SKAT.

OPBEVARING OG SLETNING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
10.1 Vi opbevarer og behandler dine personoplysninger så længe vi har en lovlig og saglig grund til det. Vi har opsat løbende kontroller for at sikre at personoplysninger gennemgås og slettes/anonymiseres.

10.2 Er du kunde hos os, vil vi opbevare dine personoplysninger 5 år plus indeværende i henhold til bogføringsloven.

10.3 Er du kursusdeltager hos os, vil vi opbevare dine Personoplysninger i maksimalt 5 år efter endt relation.

10.4 Er du bruger af vores hjemmeside opbevarer vi ingen oplysninger om dig.

DINE RETTIGHEDER
11.1 Indsigt Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. Ved at skrive til os på ovenstående adresse – se under pkt. 2.1, kan du anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Vi vil efterkomme din indsigtsanmodning så hurtigt som muligt.

11.2 Berigtigelse og Sletning

Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende behandling, sletning eller blokering af de personoplysninger, vi behandler om dig. Vi vil efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt, i det omfang det er nødvendigt. Hvis vi – af en eller anden grund – ikke kan imødekomme din anmodning, kontakter vi dig.

11.3 Begrænsning af Behandling

Du har – under særlige omstændigheder – ret til at få begrænset behandlingen af dine personlige oplysninger. Kontakt os venligst, hvis du ønsker en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.

11.4 Dataportabilitet

Du har ret til at modtage dine personoplysninger (kun oplysninger vedrørende dig selv, som du selv har givet os) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). Kontakt os venligst, hvis du vil udnytte muligheden for dataportabilitet.

11.5 Indsigelsesret

Du har ret til at bede os om ikke at behandle dine personlige oplysninger i de tilfælde, hvor behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1 (e) (opgave i samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse) eller artikel 6, stk. 1 (f) (legitim interesse). Det fremgår af nærværende politik i hvilket omfang, vi behandler dine oplysninger til sådanne formål. Du kan til enhver tid udøve retten til indsigelse ved at kontakte os.

11.6 Tilbagekaldelse af samtykke

11.6.1 Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage. Kontakt os venligst, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke.

11.6.2 Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke til at modtage salgsfremmende oplysninger og tilbud i almindelighed, herunder med almindelig post, e-mail, via SMS, telefonisk eller via andre elektroniske midler, kan du til enhver tid gøre det ved at skrive til bjornnygaard@idethandling.com. Hvis vi er i tvivl om din identitet, kan vi bede dig om at identificere dig selv. Bortset fra de almindelige kommunikationsomkostninger er dette gratis.

11.7 Du kan skrive til bjornnygaard@idethandling.comfor at gøre brug af én eller flere af ovenstående rettigheder.

11.8 Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til udnyttelsen af ovennævnte rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du for eksempel har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – det afhænger af de særlige omstændigheder for den pågældende behandlingsaktivitet.

EVENTUELLE KONSEKVENSER VED IKKE AT AFGIVE PERSONOPLYSNINGER
12.1 Såfremt du er forpligtet til at give oplysninger om dig selv til os, så vil det fremgå dér, hvor vi indsamler oplysningerne. Hvis du ikke vil afgive de personoplysninger, som vi beder om, så kan det have den konsekvens, at vi ikke kan levere de tjenester til dig, som du efterspørger, gennemføre dine ordrer, oprette dig som bidragyder, etc.

SIKKERHED
13.1 I vores behandling af personoplysninger er underlagt vores IT- og Sikkerhedspolitik. Vores IT- og Sikkerhedspolitik indeholder ligeledes regler for gennemførelse af risikovurdering og konsekvensanalyse af eksisterende, samt nye eller ændrede behandlingsaktiviteter. Vi har implementeret interne regler og procedurer for opretholdelse af passende sikkerhed fra det tidspunkt, hvor vi indsamler personoplysninger frem til sletning, ligesom vi alene overlader vores behandling af personoplysninger til databehandlere, som opretholder et tilsvarende passende sikkerhedsniveau.

KLAGE TIL TILSYNSMYNDIGHED
14.1 Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til det danske datatilsyn:

Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk

OPDATERING AF DENNE POLITIK
15.1 ideThandling er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af personoplysninger og databeskyttelse. Vi gennemgår derfor regelmæssigt denne politik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Denne politik kan ændres uden varsel. Væsentlige ændringer af politikken vil blive offentliggjort på vores hjemmeside som en opdateret version af politikken.

15.2 Eventuelle ændringer, vi måtte foretage i nærværende politik i fremtiden, vil blive offentliggjort på denne side og kan eventuelt blive meddelt dig via e-mail.

Denne politik er senest opdateret 2. august 2018