Samarbejde & konflikt:

Hvad gør vi for at styrke samarbejde på arbejdspladsen?

Alle organisationer har styrker, svagheder og udfordringer. Derfor arbejder vi ikke med én standardløsning på samarbejdsproblemer, men undersøger sammen med kunden, hvad der er på spil, og hvad mulige løsninger kan være. Vi arbejder med fire overordnede skridt:

  1. Undersøgelse: Samtaler med medarbejderrepræsentanter og ledelse om samarbejdet: Hvor er udfordringerne? Hvor går det fint? Hvordan kan man få mindre af det første og mere af det andet?
  2. Aftale: Udarbejdelse af en plan for indsatsen og drøftelser indtil enighed opnås så ejeskab til processen opnås hos alle centrale spillere.
  3. Indsats: Implementering af planen fx i form af samarbejdsworkshop og etablering af incitamenter til samarbejde. Planen tilpasses løbende, efterhånden som tingene udvikler sig.
  4. Vurdering af fremskridt mht. samarbejdet og hvad der skal gøres fremover – med eller uden hjælp udefra.

Eksempler på indsatser:

På et universitet handlede indsatserne både om at styrke samarbejdet og at håndtere konflikter. Det krævede flere forskellige tiltag. Der blev bl.a. etableret en mere dialogisk feedbackkultur som erstatning af en feedbackkultur, der var præget af at uenighed og utilfredshed enten ikke blev fortalt eller det blev formidlet hårdt og anklagende. Der blev også igangsat mægling mellem parter i konflikt, og der blev drøftet og fundet bedre måder at organisere arbejdet på, så det blev tydeligere, hvem der var ansvarlig for hvad. Endelig blev der i en inkluderende proces udarbejdet procedurer for hvordan man takler uenigheder og konflikter.

I en medicinal virksomhed kneb det med samarbejdet mellem forskellige nationaliteter og beslutningsprocesserne i ledelsen var ikke kreative, men bygge ofte på insisterende argumentation. For at takle det første blev der i medarbejdergrupper igangsat faciliterede drøftelser, af hvad der var vanskeligt mellem nationaliteterne, og hvad der kunne gøres ved det. Der blev også undervist i interkulturel kompetence. For at styrke beslutningsprocesserne i ledelsen blev der præsenteret nye former for mødeledelse, og man begyndte at eksperimentere med en dialogfremmende metode kaldet Deep Democracy.

I en kommunal organisation, hvor samarbejdet var præget af mistillid og kamp om positioner, igangsatte vi gruppemægling, undervisning i konfliktforebyggende kommunikation, ledersparring og formulering af et samarbejdskodeks. 

 


Samarbejde & konflikt: