Samarbejde & konflikt:

HVAD SKYLDES SAMARBEJDSPROBLEMER?

Når der er problemer med samarbejdet på en arbejdsplads, skyldes det ofte en eller flere af disse ting (og flere endnu):

  • Utilstrækkelig tillid mellem kolleger
  • Negative antagelser om årsagerne til de andres handlinger
  • Manglende vide om hinandens vigtige værdier og behov 
  • Uklare og umødte forventninger fx i form af uklare mål og krav
  • Manglende mode til at tale om det, som er svært, og manglende viden om hvordan man gør det
  • Systemfejl, såsom når der gives incitamenter til at individer klarer sig godt, medens de fælles mål, resultater og økonomien lider
  • En uhensigtsmæssig uenighedskultur


Eksempler på indsatser:

På et universitet handlede indsatserne både om at styrke samarbejdet og at håndtere konflikter. Det krævede flere forskellige tiltag. Der blev bl.a. etableret en mere dialogisk feedbackkultur som erstatning af en feedbackkultur, der var præget af at uenighed og utilfredshed enten ikke blev fortalt eller det blev formidlet hårdt og anklagende. Der blev også igangsat mægling mellem parter i konflikt, og der blev drøftet og fundet bedre måder at organisere arbejdet på, så det blev tydeligere, hvem der var ansvarlig for hvad. Endelig blev der i en inkluderende proces udarbejdet procedurer for hvordan man takler uenigheder og konflikter.

I en medicinal virksomhed kneb det med samarbejdet mellem forskellige nationaliteter og beslutningsprocesserne i ledelsen var ikke kreative, men bygge ofte på insisterende argumentation. For at takle det første blev der i medarbejdergrupper igangsat faciliterede drøftelser, af hvad der var vanskeligt mellem nationaliteterne, og hvad der kunne gøres ved det. Der blev også undervist i interkulturel kompetence. For at styrke beslutningsprocesserne i ledelsen blev der præsenteret nye former for mødeledelse, og man begyndte at eksperimentere med en dialogfremmende metode kaldet Deep Democracy.

I en kommunal organisation, hvor samarbejdet var præget af mistillid og kamp om positioner, igangsatte vi gruppemægling, undervisning i konfliktforebyggende kommunikation, ledersparring og formulering af et samarbejdskodeks. 

 


Er I gode til at være uenige i din organisation? 

I den professionelle uenighedskultur gør man sig umage med at få uenigheder frem i lyset, så man kan arbejde med dem. Man lytter respektfuldt, stiller spørgsmål, udtrykker egen holdning og behov, og ser ikke kolleger med en anden holdning som ”brokkehoveder”. Det gør det nemmere at fjerne misforståelser og finde løsninger på uenighederne. Det lyder let og ligetil, men i realiteten er mange grupper og organisationer dårlige til at være uenige. Giv jeres uenighedskultur et eftersyn, og bliv bedre til at være uenige på en værdig og udviklende måde.
Samarbejde & konflikt: